Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

baddzieje
baddzieje
1155 5bad
baddzieje
obezwładniaj mnie czułością
— Mela
baddzieje
baddzieje
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

June 23 2015

baddzieje
baddzieje
baddzieje
baddzieje
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
baddzieje
8398 59f7 500
: /  M.Halber
baddzieje
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
baddzieje
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
baddzieje
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
baddzieje
baddzieje
baddzieje
7113 1815 500
baddzieje
baddzieje
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl